Kom in beweging!

Resultaten

Resultaten 1e en 2e Verdiepingssessie 14  en 22 januari 2020

Versie: 3.2

Datum: 30 januari 2020

 

Ambitie 1: Inclusief sporten en bewegen

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Inclusief sporten en bewegen is een belangrijke ambitie voor Heerde. Het gaat erom dat iedereen op een veilige, gezonde en plezierige manier kan meedoen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd wordt, niet uitgesloten wordt en eigen keuzes kan maken op gebied van sporten en bewegen.

Iedereen beweegt

 

Voor iedereen/alle mensen kunnen meedoen

Elke leeftijd (jong - oud) , ongeacht beperkingen/handicap (valide - niet valide), geslacht/geaardheid (LHBTI: lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen / gender neutraal), geloof, financiële middelen en afkomst kan sporten en bewegen  

Bijstand: mensen die die nu buiten de boot dreigen te vallen (denk aan bijstandsgerechtigden,  etc. ) betrekken bij de sport. (Participatie met een mooi woord). Dit kan door bv onderhoud te laten plegen.

 

Financiële middelen: aandacht voor de minima en hen in staat stellen te sporten door bv contributie te vergoeden (denk aan kindbudget binnen gemeenten). Kinderen c q ouderen die minder financiële middelen ter beschikking hebben om te gaan sporten ondersteunen

Handicap: alle mensen met een beperking (lichamelijke handicap of LVB) die niet de aansluiting vinden kunnen laagdrempelig sporten en sportactiviteiten bezoeken.

Geloof: alle mensen kunnen mee doen, ook mensen die vanuit hun geloof niet makkelijk sporten (allochtonen, streng christelijke mensen)

 

Geaardheid: alle mensen kunnen mee doen ook vanwege hun geaardheid (LHTBI).

 

Vrouwen mee laten doen met wielrennen en mountainbiken.

Samen bewegen stimuleren

 

Inwoners gaan zoveel mogelijk samen sporten en bewegen, ongeacht leeftijd of eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen. Dus allen door en met elkaar.

 

Breed sport- en beweegaanbod creëren

Sportaanbieders in gemeente bieden een breed sport- en beweegaanbod aan dat aansluit bij de wensen van de gebruikers en verschillende doelgroepen. Blijven vernieuwen van het sportaanbod op basis van de wensen is essentieel.

Ambitie om het aanbod goed af te stemmen op de inwoner, dus vraag-gestuurd en niet aanbod-gestuurd.

 

Groei behoud van verenigingen realiseren

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Promotie sport en bewegen

Publiciteit aan geven

Sportkaart (waar is aanbod?)

Evenementen: sportdagen, schoolsport, sportevenementen, etc.

Stimulering vanuit de zorg

Inzet combinatiefunctionaris sport

 

Groot aanbod sporten en bewegen

Sport aanbieden aan leeftijdsgroepen (4-80 jarigen), jongens en meisjes

Gehandicaptensport

Sport aanbieden aan mensen met een beperking (G-voetbal)

 

Regionaal consulent werkzaam 4 uur per week voor gehandicaptensport

 

M.b.t. participatie gehandicapten buurtcoach bezig dit op te zetten.

 

Gepast sporten. We doen nog weinig aan de acceptatiecultuur binnen de bestaande verenigingen.

 

Adviesorgaan Gehandicapten Sport heeft 4/5 jr geleden clubs benaderd voor extra aandacht gehandicapten sport.

 

G-team SEH, Vrouwenteams SEH, Tennis voor alle leeftijden TV Wapenveld

 

 

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Promotie van het totale sport- en beweegaanbod in de Gemeente Heerde

Actief Heerde op de kaart zetten

Buiten Actief Heerde: ontwikkelen buitenspeelkaart -  initiatief buurtsportcoaches

Clinics organiseren om sporten en sportaanbod te promoten

Extra evenementen organiseren: kleinere of grotere sportevenementen (Inline-skaten), sportdagen, schoolsport, etc.

Inzet combinatiefunctionaris sport

 

Inventarisatie van het sport- en beweegaanbod  en de mogelijkheden tot uitbreiding bij de aanbieders.

 

Per beweeg- of sportaanbieder inventariseren wat ze al aanbieden en wat ze mogelijk van plan zijn nog te gaan doen.

Zorgen dat er voldoende sportaanbod is voor elke leeftijdsgroep

Per sporttak afstemmen welk sportaanbod je kunt aanbieden bv walking footbaal

Aanbod binnen sportverenigingen voor gehandicapten/ouderen vergroten

 

Inventariseren welke wensen en behoeftes er zijn bij de verschillende doelgroepen.

 

Platform Gehandicaptenbeleid inschakelen net als Philadelphia Zorg, fysio’s, huisartsen etc.

 

Specifieke doelgroepen bereiken, interventies zoeken met andere partijen

 

Een beter bereik van de inwoners

 

Inzicht krijgen in doelgroepen bij de gemeente (Privacy problematiek)

 

Zorgen voor een centrale ligging van sport en beweeglocaties, die goed en veilig bereikbaar zijn, aantrekkelijk zijn om te gaan bewegen en sporten, en ook toegankelijk zijn.

 

Drempels wegwerken zowel fysiek als t.a.v. het bereiken/benaderen van bepaalde doelgroepen

Sportgebouwen schouwen op mogelijkheden voor toegankelijkheid

 

Partijen verbinden met elkaar en de onderlinge samenwerking  stimuleren.

 

Samenwerking/contact zoeken met fysiotherapie, zorg, onderwijs om aanbod/behoefte af te stemmen en door te verwijzen

Deskundigheid/kennis delen met elkaar 

Scholen betrekken d.m.v. clinics, in pauze bewegen, gymlessen   

Onderwijs: gym, zwemmen, etc.

Ouderen eenzaamheid bestrijden via activiteiten: huiskamer, wandeltochten, spelletjes, etc.

 

Bewegen stimuleren bij bedrijven/scholen

Materiële en immateriële ondersteuning zoeken (financiën, materialen, kennis, etc.) om sport- en beweegaanbieders te ondersteunen.

Gelijkwaardige (financiële) ondersteuning van Gemeente Heerde aan alle sportaanbieders

Subsidies aanvragen door subsidie expert

Bewegen voor ouderen: subsidie aanvragen met meerdere clubs

Ondersteuning grote sportbonden  verbeteren, is nu minimaal

Buurtsportcoaches actief en breed inzetten, en meer zichtbaar

Zorgen voor een mentaliteits- en cultuur verandering zodat iedereen zich welkom voelt.

Acceptatiecultuur t.a.v. leeftijd, handicap, geloof, geaardheid, afkomst, status, etc. binnen verenigingen verbeteren

Maatschappelijke impact van sporten vergroten

                Gezondheid en vitaliteit als gevolg van sporten en bewegen onder de aandacht brengen.

Participatie en cohesie bevorderen door vrijwilligers nog meer te betrekken bij verenigingen,  sportactiviteiten en sportevenementen.

Aangepast sporten stimuleren voor specifieke doelgroepen.

 

 

Ambitie 2: Duurzame sportinfrastructuur

 

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Zorgdragen voor een uitdagende, veilige en goed bereikbare sportinfrastructuur die is afgestemd op de behoefte van alle doelgroepen en toekomstbestendig is.

Aantrekkelijke sportinfrastructuur

Laagdrempelig bewegen in openbare ruimtes

 

Fietsroutes, skeelerroutes, wandelroutes promoten en opzetten. Hier wordt ook regionaal al aandacht aan besteed.

 

Aandacht aan schenken in kader van de omgevingswet

 

Veiligheid: goed verlicht, voorrang voor wandelaars/fietsers

Toegankelijke sportaccommodaties

Open sportparken

 

Sportaccommodaties overdag te gebruiken door andere doelgroepen als deze niet voor sport worden gebruikt (vergaderen, spelen, ontmoeten, bewegen voor diverse doelgroepen etc.)

Gebruik van duurzame materialen

 

Welke materialen gebruiken we: zijn die duurzaam etc.

 

Energie neutrale sportlocaties

 

Energieneutraal maken van sportaccommodaties

Toekomstbestendig maken van de sportaccommodaties

 

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Duurzaam/energie neutraal

Isolatie clubhuizen

Led verlichting op velden en in gebouwen: SEH

Zonnepanelen o.a op dak bij TV Wapenveld

Sportinfrastructuur

Accommodatie: veilig

Verkeerstromen: veilig

Meedenken omgevingswet

 

Regionaal wordt vanuit toerisme aandacht geschonken aan op elkaar aansluitende routes

 

 

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Ontwikkelen van duurzame, energieneutrale sportcomplexen

Alle sportcomplexen energie neutraal

 

Inventariseren wat nodig is om dit te bereiken

 

Aandacht besteden en stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen aan de sportaccommodaties. Is  op dit moment bij de gemeente een ondergeschoven kindje wat betreft het treffen van energiebesparende maatregelen. Moeten we als gemeente meer stimuleren ook vanuit  Duurzaamheids-/klimaatbeleid.

 

In eerstvolgende nota sportbeleid en accommodatiebeleid uitgebreid aandacht aan schenken

Stimuleren d.m.v. subsidiesystematiek

 

Meer samenwerken op het gebied van energiebesparing

LED verlichting bij TV Wapenveld

Sportinfrastructuur creëren met een gevarieerd aanbod en ruimte voor zowel sport als voor spel en bewegen.

Denk aan speeltuinen, klimbossen en gebruik maken van het Apeldoorns Kanaal, de IJssel en de bossen/heide die in onze gemeente aanwezig is.

Toegankelijk maken van buitengebieden als uitdagende beweegplekken. Misschien wel een watersportcentrum in Veessen of geo-caching. 

 

Trimbanen in het bos, trimtoestellen op tactische plekken

Jeu de boule baan in centrum Heerde

Wandelroutes uitzetten

Zorg vragen bewoners hierop te attenderen

 

Publiciteit Gemeente pagina

Crossbaantjes, trapveldjes, beweegtuinen en speeltuinen aanleggen: ook toegankelijk maken ook bij minder goed weer (kunstgras)

Accommodaties openstelen voor andere (sport)activiteiten en doelgroepen

Openstellen van sportcomplexen voor de jeugd

Velden of zalen multifunctioneel inzetten voor meerdere takken van sport en gebruikers: materialen en belijning aanpassen.

Zorgen voor veilige omgeving

 

Ambitie 3: Vaardig in bewegen

 

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Dat kinderen van jongs af aan gaan sporten en bewegen.

 

Op een manier die het beste bij hem of haar past.

 

Dat kinderen op oudere leeftijd ook blijven sporten en bewegen.

 

Jeugd achter social media etc vandaan en meer laten bewegen: Voorkomen overgewicht etc.

 

Inzicht verkrijgen hoe we jeugd die in probleemsituaties verkeerd (dus de jeugdzorg kinderen) bij sporten en bewegen kunnen betrekken of hier meer aandacht aan schenken.

 

Dat inwoners gaan sporten en bewegen zowel jong als oud.

 

Inwoners van 0-100 laten ervaren hoe goed en gezond het is om te bewegen.

 

Alle inwoners moeten kunnen bewegen in een veilige omgeving, op eigen niveau en tempo, in een groep of individueel omdat sommige mensen niet in groepen gedijen. We moeten hier vroeg mee beginnen (peuters), zorgen dat ze ook op kritische leeftijden niet afhaken (pubertijd) en door kunnen gaan tot op hoge leeftijd. Dit dient zo gevarieerd mogelijk te zijn waarbij zowel voor sport als voor spel en bewegen ruimte dient te zijn.

 

Dat werkt immers PREVENTIEF voor de toekomst qua beroep op voorzieningen

 

Gezonder leven oud en jong stimuleren, vitaliteit verbeteren, minder zorgkosten

 

Sociale aspect, isolement

 

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Diversiteit in sport- en beweegaanbod

Diverse sporten aanbieden en jaarlijks kritisch bekijken

Koningsspelen

Verschillende activiteiten aanbieden voor verschillende leeftijden

 

Specifieke toernooien (meiden, ouderen)

 

Tennisles tijdens gymlessen basisscholen (TV Wapenveld)

 

We hebben beweegtuinen in Heerde voor ouderen (en jongeren)

 

Promotie van sport- en beweegaanbod

 

Buurtcoaches besteden hier aandacht aan op scholen en via Actief Heerde

 

Scholen stimuleren door de buurtcoach bij gymonderwijs te betrekken de kwaliteit van de gymlessen te verhogen.

 

Combinatiefunctionaris sport

 

Financiële regelingen

 

Gratis (proef)lidmaatschap

Financiële regeling minder draagkrachtigen, sporten betaalbaar maken voor kwetsbare kinderen

Samenwerking scholen en sportaanbieders

 

Noord Gouw maakt gebruik accommodatie SEH en andersom

 

 

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Diversiteit en kwaliteit van het sport- en beweegaanbod verbeteren.

Toegankelijk maken van buitengebieden als uitdagende beweegplekken

 

Schoolpleinen goed inrichten

 

Jeugdraad oprichten om behoeftes kinderen/jeugd te inventariseren

Sportaanbod verenigingen afstemmen op behoeftes en wensen kinderen

Sluit met het aanbod bij de belevings- en bewegingswereld van het kind aan

Onderzoek de wijze waarop e-gaming kan worden ingezet om fysiek bewegen te stimuleren

Zorgen voor gekwalificeerde trainers en begeleiders

Specifieke trainers buiten eigen sport

Sportverenigingen stimuleren meer gebruik te maken van de know how van de buurtcoaches

 

Sport- en beweegaanbod breed onder de aandacht brengen

 

Mensen over drempel helpen

Verenigingen stimuleren om leden te werven en hierbij d.m.v. buurtcoach in meedenken

 

Voorlichting aan ouders en professionals

 

Beperkingen die het sporten of bewegen tegengaan oplossen bv. financiële regelingen treffen en/of uitbreiden

 

Zo mogelijk drempels weghalen

Lidmaatschappen flexibeler maken

Eventueel subsidies beschikbaar stellen voor evenementen

 

Gebruik maken van gemeentelijke mogelijkheden (minimabeleid) bv via verenigingen om laagdrempeliger te worden

Regeling: jongerenkrijgen mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met sporten (brede school) -> voorbeeld gemeente Epe

Samenwerking tussen scholen, sportaanbieders en andere partijen initiëren en stimuleren

 

Samenwerking zoeken/stimuleren met het onderwijs om groepen die uitvallen/stoppen met sporten te activeren

Samenwerking scholen en verenigingen intensiveren (accommodaties, lessen, clinics)

Meer uren sport en bewegen op school

 

Sportaanbod op scholen verruimen met zowel de traditionele als nieuwere sportvormen

Verenigingen bieden gastlessen aan o.a. om sport te promoten

Onderzoek de mogelijkheden van de inzet van en samenwerking met kinderfysio- / -ergo- / bewegings-/ oefentherapeut op het gebied van (senso-)motorische ontwikkeling

 

Ambitie 4: Vitale aanbieders

 

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Ondernemende verenigingen en beweegaanbieders: financieel gezond, goede visie op vrijwilligers en sportbegeleiding, die mee doen aan maatschappelijke zaken als landelijke sportdagen etc. met een adequaat bestuur.

 

We willen laagdrempelige aanbieders die een aanbod bieden afgestemd op de behoefte van de inwoners, zowel op gebied van sport als van verenigingscultuur.

 

Dat verenigingen hun toekomst als het ware veilig stellen.

 

Gezonde, vitale verenigingen die de organisatie goed op orde hebben en vitaal zijn op verschillende criteria:

Bestuur

Voldoende capabele bestuursleden

Beleidsmatig vereniging besturen

Vrijwilligers

Vrijwilligerskader verhogen, kennis van het kader binnen de vereniging verhogen zowel bestuurlijk als trainers.

 

Voldoende vrijwilligers (ook bestuurslid/verantwoordelijkheid)

Meer jeugd, doelgroep 20-40 betrekken, ook bij het vrijwilligerswerk

Leden

Voldoende aanwas nieuwe (jeugd)leden (betere verdeling m/v)

Financiën

Financieel gezond/toekomstbestendig

Goed sponsorbeleid

Accommodatie

 

                Duurzame accommodaties

 

                Privatisering accommodaties

 

Maatschappelijk

 

Maatschappelijk inzetten dus de functie als het ware verbreden. Betekent ook kantines  openstellen voor maatschappelijke activiteiten.

 

Open club gedachte.

 

Promotie club en sportaanbod

 

Sporten bewegen promoten via bv site Actief Heerde

 

 

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Bestuur

Actieve besturen (vanuit voorbeeld /trekkersrol)

Leden raadplegen over behoefte

Verstandig besturen

Vitaliteitsscan laten uitvoeren

Vrijwilligers

Actief vrijwilligersbeleid/avond  (waardering uiten, bedankt voor inzet)

Leden

Activiteiten organiseren om jongvolwassenen vast te houden

Jongvolwassenen betalen voor trainingsuren (anders gaan ze elders werken)

Financiën

Sponsoren wat bieden (uitje, publiciteit, sponsoravond)

Accommodatie

 

                Deels privatiseren van sportcomplexen en/of kunstgrasvelden

 

                Energiebesparende maatregelen

 

Maatschappelijk

 

                Sportcomplexen openstellen voor derden

               

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Onderzoeken wat nodig is om vitale en toekomstbestendige sportverenigingen te realiseren.

 

Vitaliteitsscan: verenigingen laten doorlichten op de criteria van de vitale sportaanbieder

Zorgen dat bestuursleden openstaan voor verandering, vernieuwing en samenwerking

Elke vereniging heeft een adequaat actueel beleidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd

Sport- en beweegaanbod inventariseren onder de leden

Oprichting Omni-vereniging die meerdere (nieuwe) sporten kan aanbieden

Actief vrijwilligersbeleid opzetten voor het werven, behouden, opleiden en waarderen van vrijwilligers inclusief bestuursleden.

Vrijwilligersmanagement invoeren met goede taakverdelingen en passende functieomschrijvingen

Opleiding regelen voor verschillende doelgroepen binnen vereniging

Waarderingsbeleid opzetten

                Ouderbetrokkenheid stimuleren

Betere promotie van vereniging en sportaanbod

Presenteer regelmatig het sport- en beweegaanbod

Financiële huishouding van verenigingen verbeteren

                Andere vormen van lidmaatschap invoeren

                Gezamenlijk sponsors werven

Collectief inkopen

Samenwerking tussen verenigingen en andere partijen stimuleren

Verenigingen van elkaar laten leren en elkaar helpen met waar ze sterk in zijn.

Beleidsmatig kennis delen

Deskundigheid: stem met elkaar af en biedt centraal cursussen / scholing / training aan

 

Beursvloer organiseren (bedrijven en sportverenigingen ondersteunen elkaar onderling)

 

Rol Platform Sporten en Bewegen hierin activeren. Waardoor er meer samenwerking ontstaat tussen de verenigingen (zowel binnen- als buitensport).

 

Gemeente een actievere rolnemen in stimuleren van kleinere initiatieven.

 

Niet alleen kijken naar sportverenigingen sec maar ook naar maatschappelijke organisaties (scholen, kinderopvang, professionele sportaanbieders (sportscholen) welzijnsorganisaties, bedrijfsleven.

 

 

Ambitie 5: Positieve sportcultuur

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Iedereen kan spelen, sporten en bewegen met plezier in een veilige en respectvolle omgeving. Er wordt uit gegaan van mogelijkheden van mensen. Gezond gedrag wordt gepromoot en gestimuleerd (kantine). Iedereen kan mee doen ongeacht zijn of haar achtergrond. Er is oog voor het individu en men mag zich ontwikkelen of met initiatieven komen ter verbetering van plezier, veiligheid etc.

 

Veilige vereniging voor iedereen

Volledige acceptatie

Duidelijke regels

Verjonging, dames in bestuur

Sport is voor iedereen, prestatie kan

Sociaal aspect belangrijk

Het imago van bewegen moet positief worden zodat iedereen gestimuleerd wordt.

 

Dat binnen de verenigingen een cultuur ontstaat dat de vereniging er voor iedereen is.

 

Positieve omgang met elkaar en bv naar scheidsrechters/bestuur/leiders

 

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Nog meer samen met de buurtcoaches nadenken hoe dit te doen. Zij hebben hier verstand van.

 

VOG’s (trainers, leiders, etc)  + vertrouwenspersoon (m/v)

Leden betrekken bij de club

Benadrukken dat plezier ook belangrijk is

Aanspreken op gedrag

Sancties opleggen bij ongewenst gedrag

Combinatiefunctionaris sport

 

Gedeeltelijk rookverbod (SEH, TV Wapenveld)

 

Duidelijke regels voor rijden in peloton (WOW)

 

Nog te weinig. Moet meer aandacht voor komen vanuit de gemeente. Rol voor de buurtcoach

 

 

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Samen een gedragsreglement opzetten met een positief karakter waarmee we onze kernwaarden binnen de sport willen uitdragen en communiceren.

 

Samenwerking tussen verenigingen op dat vlak.

 

Onderzoeken wat nodig is om dit te bereiken

 

Normen en waarden opstellen, onder de aandacht brengen en handhaven

Onderzoeken uit welke componenten de veiligheid (brand, diefstal, voedsel, sociale, verlichting, accommodatie, roken, alcohol, etc.) bestaat en inventariseren wat de status ervan is.

 

Gedragsregels voor een positieve sportcultuur blijvend onder de aandacht brengen bij verenigingen.

Gedragsregels visualiseren bij sportverenigingen

Voorbeeldgedrag: commissies/bestuur afspiegeling van de vereniging

Goede mentale begeleiding

Normen, waarden en gedragsregels op positieve wijze handhaven

Organiseer een cursusaanbod (met verschillende thema’s, zoals bijv. ‘Hoe om te gaan met ongewenst gedrag?’) waar men zich voor in kan schrijven om een positieve (sport) cultuur te stimuleren.

 

Buurtcoach meer hierop inzetten.

 

Ambitie 6: Topsport inspireert

 

Wat willen we bereiken met de ambitie?

 

Het bieden van rolmodellen, voorbeelden, nastrevenswaardige prestaties.

 

Jongeren stimuleren om te gaan sporten

Succes kan ledenaanwas realiseren

Mensen enthousiast maken voor de sport

Sport (specifiek bv skeeleren) meer onder de aandacht brengen

Kampioenen worden gehuldigd door de gemeente

 

Topsporters betrekken bij de promotie

 

Wanneer er zich een toptalent aandient in de gemeente, deze faciliteren om door te groeien

 

 

 

Wat doen we al om de ambitie te realiseren?

 

Locale helden op het toneel hijsen

 

Trainingen met topsporters

(Jeugd) clinics

Zelf de media opzoeken (regionaal, Schaapskooi, landelijk, social media)

Bekende sporters uitnodigen ter inspiratie (heerdenaal)

 

Accommodaties optimaliseren

 

Is voor Heerde geen actueel punt. Wel streeft de skeelerclub topsport na. Verder sportschool Bijsterbosch (judo etc).

 

 

Wat kunnen we nog meer doen om de ambitie te realiseren?

 

Minder bekende, lokale talenten in het zonnetje zetten.

 

Accommodatie moet top zijn en blijven

Trainingsmogelijkheden moeten optimaal zijn

Topsporters Gemeente Heerde

Kor Louws, 1500 m hardloper

Toine Rorije, voetballer Go Ahaed Eagles

Leo Mak, hardloper

Gerard van de Velde, schaatser

Jacco Eltingh, tennis

Bas Mekkin, atletiek

Gebroeders Mulder, schaatsen, komen uit…?

 

Ambitie X: Welke ambities missen we nog?

Wat willen we bereiken met deze ambitie?

 

Wat doen we al om deze ambitie te realiseren?

 

Wat kunnen we nog meer doen om deze ambitie te realiseren?